Hizmetler

Hemen Başvur

Faktoring başvurunuzu online form aracılığıyla hemen yapın, süreçleri hızlandırın...

Doldurması zorunlu bilgi alanı

Başvuruda bulunduğunuz işleminize ait Fatura görüntüsünü aşağıdaki alandan paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız görselin yüklenmesi operatör bağlantı hızına veya wifi bağlantı hızınıza göre farklılık gösterebilir. Lütfen "Form başarı ile gönderildi " uyarısının görüntülenmesini bekleyiniz.

İşleme Konan Fatura Görüntüsü

Başvuruda bulunduğunuz işleminize ait Çek görüntüsünü aşağıdaki alandan paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız görselin yüklenmesi operatör bağlantı hızına veya wifi bağlantı hızınıza göre farklılık gösterebilir. Lütfen "Form başarı ile gönderildi " uyarısının görüntülenmesini bekleyiniz.

1. Çek Ön Yüz
1. Çek Arka Yüz
Kişisel Verilerin Korunması kapsamında yapılan aydınlatmayı okudum.
Kişisel verilerimin işlenmesinden önce bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşleme hakkında Açık Rıza Formunda Formunda yer alan hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Ve Veri İşleme Hakkında Muvafakatname

Deniz Faktoring A.Ş. (Faktor) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ GİZLİLİK POLİTİKASI VE UYGULAMA ESASLARI İLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMUNA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME LİNKİNDEN DE ULAŞABİLİRSİNİZ

 

Kişisel Verilerin Korunması hakkında yukarıdaki Bilgilendirme Formunu okudum. Yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde veri paylaşılmasını ve işlenmesini aşağıda belirtilen koşullarda kabul ediyorum.

 

İşbu Muvafakatname, tarafınız Deniz Faktoring A.Ş. (“Faktor”) arasında akdedilmiş olan Faktoring Sözleşmesi ‘nin ve Kişisel Verilerim Korunması Hakkında Bilgilendirme formunun eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Faktor’e iletmiş olduğum veya Faktor’un usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği her türlü kişisel veri, biyometrik veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilgim ve belgem bakımından (“Veri”) ;

 

Faktor’un dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilerle, Faktor’un hissedarları, bunların alt kuruluşlarıyla, bunların doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleriyle, tüm bunların çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlerle, Faktor’un faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı/verdiği ya da hizmet vermeyi/almayı planladığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlarla, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, FKB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka veya faktoring şirketleri ile yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar, yurtiçi/yurdışı üye işyerleri ile bu konuda diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile Faktor’un sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle ve Faktor ile imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla ve üçüncü kişilerle (hepsi birlikte “Taraflar”) , her türlü faktroring işlemleri ve faaliyetleri tahtındaki ürünleri ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi ve istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve diğer yurtiçi/uluslararası mevzuata uyum, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, FKB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve tarafıma daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla; yapılacak Veri açıklama ve aktarımına muvafakat ettiğimi; bu maksatlarla; Verilerimin gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, Faktor’un Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, , internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Faktor’un faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse Faktor tarafından anonim hale getirilmesine, yurtdışı da dahil olmak üzere, yukarıda sayılan Taraflara aktarılmasına muvafakat ettiğimi, ayrıca yukarıda belirtilen amaçlarla Verilerimin yurt dışına transfer edilerek Sberbank Rusya nezdindeki merkezi bilgi sisteminde muhafaza edilmesine ve işlenmesine, işlenerek veya işlenmeksizin kullanılmasına ve muhabere edilmesine izin verdiğimi, verilerimin, doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin vermeye yetkili olduğumu, grup şirketleri dahil diğer üçüncü kişilerden de başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve KVKK olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca bu Muvafakatname’de yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı ve söz konusu Verilerimi hukuka uygun olarak elde ettiğimi,kabul, beyan ve taahhüt ederim. Faktor ve/veya Faktor’un ana hissedarı Denizbank A.Ş. ve şubelerinde, Denizbank A.Ş. ATM’lerinde ve Faktor ve Denizbank A.Ş. Genel Müdürlük binalarında biyometrik verilerimin güvenlik amacıyla yahut bana uygun fırsat ve kampanyalar geliştirilmesi için işlenmesine muvafakat ediyorum.

 

İşbu Muvafakatname’de ayrıca anlamları açıklanmamış tanımlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilmiş olan anlamları haiz olacaktır.