Hizmetler

Yurtdışı Faktoring

%100 garantili ve peşin satmak amacındaki ihracatçının sorunu çözebilecek tek finansal yöntem var: İhracat Faktoringi...

Yurtdışı Faktoring Nedir?

İhracat Faktoringi, en basit anlamıyla doğmuş bir ihracat alacağını temlik alan faktoring şirketinin, bu alacakla ilgili garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerini müşterisine bir paket olarak sunmasıdır.

Bu işlemde müşterilerimizin alacaklarının riski yurtdışındaki muhabir faktoring kuruluşunca üstlenilir. Alıcının, fatura bedelini ödemediği / ödeyemediği durumlarda fatura vadesinden sonraki 90. gün fatura bedelinin %100'ü fatura üzerindeki döviz cinsinden ihracatçıya ödenir.

Önemli bir nokta...

İhraç pazarlarında ürününü satmak durumundaki Türk şirketleri bu satışı gerçekleştirmek için bir çok taviz vermek durumda kalıyor. Zira çok satıcılı ortamlarda ithalatçılar banka garantisiz ve vadeli mal alımını tercih ediyorlar. İhracatçılar ise garantili ve mümkün olan en kısa vadede dönecek satışları tercih ediyorlar. İşte tam bu ortamda ihracatçıların satışlarını arttırmak ve kendilerine yeni pazarlar yaratmak adına kullanabilecekleri bir ürün olan ihracat faktoringi sistemi ; ihracatçılara, alıcılarının iflası ve acz durumları karşısında kendilerini garanti altına alabilmelerini sağlamakla birlikte , vadeli gerçekleştirecekleri mal mukabili ihracatlarına karşılık sistemden ön ödeme kullanmalarına olanak vererek, nakit akışlarını kendilerinin kontrolünde kalmasını sağlamaktadır.

Satıcı peşin satacak, alıcıları vadeli alacak. Yeni pazara risksiz ve finansman sorunu olmadan girmek amacındaki ihracatçı, faktoring sayesinde bu gayesine ulaşırken ithalatçı da alımını vadeli ve açık hesap gerçekleştiriyor. Yani faktoring yapan ihracatçı hem yeni pazara risksiz giriyor, hem vadeli alacağını hemen nakde çevirerek yüksek likiditeye kavuşuyor hem de bunlar için çok düşük masraflar ödüyor. Ayrıca garanti veren muhabir faktoring şirketi, yurtdışındaki alıcının istihbaratını sürekli olarak güncelleştiriyor.

Bir diğer önemli nokta...

Deniz Faktoring'in en önemli hizmeti garanti ve tahsilat hizmetlerini sunmak, bir nevi sigorta şirketi gibi davranmaktır. Genel kanının aksine finansman hizmeti ikincil ve opsiyonel bir hizmettir.

Yurtdışı Faktoring Talebiniz İçin İstenen Belge ve Bilgiler
Öncelikle alıcınızın yurtdışı garanti limit tesisi için;

Alıcı Bilgileri Formu

Satıcı Bilgileri Formu

NTR Formu

Kredi başvuru evrak talep listesi:

Ortak kimlik fotokopileri,

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri.

Vergi levhası

Garanti limiti tesisinden sonra;

Şirketlerin vergi dairesinden onaylı son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablolarının fotokopileri,

Cari yıla ait (En son ay) ara bilanço, detaylı mizan ve gelir tablosu,

Şirket ve ortaklar adına kayıtlı Tapu fotokopileri ve tapudan alınacak takyidat belgeleri, ( Gayrımenkul- lerin yeri,cinsi,rayic değeri ve varsa üzerindeki ipotek miktarlarını gösterir liste ve ekspertiz raporu eklenecektir.)

İmzaya yetkili şahısların kimlik belgesi fotokopileri ve ikametgah bilgileri,

Ticaret Sicil Gazetesi , (Kuruluş ve varsa statü ve sermaye değişikliklerini içeren)

İmza sirküleri (Son bir yıl içerisinde Noter tarafından tasdik edilmiş) ve imza yetkileri- ni gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

Oda sicil kayıt belgesi,

Ortakları ve ortakların diğer faaliyetlerini tanıtıcı bilgiler ve belgeler,

A.Ş.'ler için Hazirun cetveli (Son durum),

Vergi levhası fotokopisi.

İhracat bölümü olarak denizfactoringdisislemler@denizbank.com mail grubumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.