Hizmetler

Yurtiçi Faktoring

Faktoring ,firmaların nakit akışına düzen vererek,işletme sermayesinin artmasına yardım eder.

Yurtiçi Faktoring Nedir?

İşletmelerin vadeli mal veya hizmet satışlarından doğan alacaklarının temlik yoluyla faktoring şirketine devredilmesi ile Garanti, Tahsilat ve Finansman hizmetlerinin faktoring firması tarafından sağlanmasıdır.

Nakit akışı özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların faaliyetlerini aksatmadan yürütmesini destekleyen önemli bir unsurdur. Faktoring ,firmaların nakit akışına düzen vererek,işletme sermayesinin artmasına yardım eder.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde geniş çapta uygulanan bir finansman tekniği halini almış, 1983 yılında 'Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "nin 1994 yılında değiştirilmesi ile Türkiye'de yasal altyapıya kavuşarak uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde faktoring işlemlerinin dörtte üçüne yakın kısmını yurtiçi, geri kalan kısmını ise ihracat faktoringi oluşturmaktadır.

Yurtiçi Faktoring Talebiniz İçin İstenen Belge ve Bilgiler

Şirketlerin vergi dairesinden onaylı son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablolarının fotokopileri,

Cari yıla ait (En son ay) ara bilanço, detaylı mizan ve gelir tablosu,

Şirket ve ortaklar adına kayıtlı Tapu fotokopileri ve tapudan alınacak takyidat belgeleri, ( Gayrımenkul- lerin yeri,cinsi,rayic değeri ve varsa üzerindeki ipotek miktarlarını gösterir liste ve ekspertiz raporu eklenecektir.)

İmzaya yetkili şahısların kimlik belgesi fotokopileri ve ikametgah bilgileri,

Ticaret Sicil Gazetesi, (Kuruluş ve varsa statü ve sermaye değişikliklerini içeren)

İmza sirküleri (Son bir yıl içerisinde Noter tarafından tasdik edilmiş) ve imza yetkileri-ni gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

Oda sicil kayıt belgesi,

Ortakları ve ortakların diğer faaliyetlerini tanıtıcı bilgiler ve belgeler ,

A.Ş.'ler için Hazirun cetveli (Son durum) ,

Vergi levhası fotokopisi.