Hakkımızda

Politikalar

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Deniz Faktoring A.Ş (“Deniz Faktoring”), rüşvet ve yolsuzluğu önlemek adına ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere uyum konusunda kararlıdır. Hizmet ve faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda en yüksek standartları sağlamayı hedeflemektedir.

Deniz Faktoring, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin temel görevlerini ve amaçlarını; süreç paydaşlarını, paydaşların görev, yetki ve sorumlulukları ile beraber; bireyler, tüzel kişiler, resmi kuruluşlar ve temsilciler de dahil üçüncü taraflarla olan ilişkileri de kapsayacak şekilde yolsuzlukla mücadele sisteminin temel ilkelerini tanımlamıştır. Bu kapsamda, ilgili Türk kanunları, metodolojiler, ilkeler ve en iyi uygulamalar uyarınca “Deniz Faktoring Yolsuzlukla Mücadele Politikası”nı oluşturmuştur.

Politika ile yolsuzlukla mücadeleye ilişkin genel bir metodoloji oluşturulması sağlanmaktadır. Tüm çalışanlar, yolsuzlukla mücadele bilinci ile hizmet vermekte olup yolsuzlukla mücadeleye ilişkin kanunlara, bu Politikaya ve etik ilkelere uyacaklardır.

Deniz Faktoring, Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında tüm çalışanların Politika hükümlerini okuyup anladıklarını teyit etmelerine ve bu kapsamda gerekli bildirimlerde bulunmalarına yönelik sistemsel geliştirmeler yapmıştır.

Çalışanların diğer uyum prosedürleri ve etik kurallara uyumları yanı sıra, yolsuzlukla mücadele görevlerini devamlı surette ve hatasız olarak yerine getirmeleri hususu; personel performans değerlendirmelerinde de göz önünde bulundurulmaktadır.

Deniz Faktoring, yolsuzluk risklerini etkili bir şekilde tespit etmek, değerlendirmek ve azaltmak için gerekli kontrol mekanizmalarını kurar, prosedürleri oluşturur ve kontrol sonuçlarına ilişkin aksiyonları alır. Bu kapsamda, Deniz Faktoring, yolsuzlukla mücadelede önemli fonksiyon, faaliyet türleri, iş süreçleri ve pozisyonları belirler, çıkar çatışmalarını önleyici tedbirleri alır, hediye ve ağırlama masraflarına ve yolsuzluğa konu olabilecek diğer tüm alanlara ilişkin kuralları belirler.

Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın ihlal edilmesi durumunda, olayın içeriğine göre ilgili Türk Kanunları ve Kurum uygulamaları uyarınca iş akdinin feshine sebep olabilecek disiplin cezaları / adli yaptırımlar uygulanabilecektir.

Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında, çalışanların yanı sıra tedarikçilerin, yüklenici ve müşterilerin, ilgili diğer üçüncü kişilerin de bu esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlaması zorunludur.

Bunu sağlamak için, karşı taraflarla yapılan sözleşme/anlaşma/protokol vb. evrakta ilgili hükümlere yer verilmektedir.

Deniz Faktoring yolsuzluk faaliyetlerine adı karışan veya karışma ihtimali olan karşı taraflarla olan iş ilişkisi risklerini azaltmak için gerekli çabayı gösterir.

Deniz Faktoring, güvenilirlik, doğruluk, saydamlık ve cevap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında, yetkilerin yanlış ve kötüye kullanımının engellenmesini, kaynakların hukuka uygun olarak kullanımının sağlanmasını hedeflemektedir.

Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında, Deniz Faktoring;

• yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ilkelere uyum sağlamayı,
• bilgilendirmeler ve eğitimler aracılığı ile çalışanları ve müşterisi olan/ olmayan gerçek/ tüzel kişiler arasında yolsuzlukla mücadele kültürünü geliştirmeyi,
• politika ve prosedürlerin uygulanmasıyla ilgili kontrolleri yapmayı,
• yolsuzluk faaliyetlerini belirleme ve sınırlamak için önlemler geliştirerek gerekli tedbirleri almayı,
ilke edinmiştir.

Deniz Faktoring ve kendisi ile sözleşme akdeden taraflar, yolsuzluğun ve rüşvetin önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan “Yolsuzlukla Mücadele Kuralları” na uymayı, doğrudan veya dolaylı olarak şahsen veya üçüncü şahıslar aracılığıyla aşağıda belirtilen ve/veya benzeri eylemlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler.

Yolsuzlukla Mücadele Kuralları

• Rüşvet vermek veya rüşvet verme sürecinde aracılık yapmak, diğer bir deyiş ile şahsın kendi resmi görevini, rüşvet verenin yararına ve/veya tabi olduğu ilgili mevzuata ve uluslararası düzenlemelere aykırı olarak yerine getirmeye teşvik etmek amacı ile herhangi bir mali veya diğer kar/ avantajı sağlamak veya sağlamayı vaat etmek.
• Yolsuzluk ödemesi yapmak, diğer bir deyiş ile kurumu yöneticisinin konumunu göz önünde bulundurarak rüşvet veren yararına davranması/ davranmaması için, kendisine yasadışı para, menkul kıymet veya diğer mülkiyetlerin transferinin yapılması veya mülkiyet hizmetlerinin söz konusu yöneticiye sunulması veya mülkiyet haklarının söz konusu yöneticiye sağlanması.
• Kamu görevlilerine rüşvet vermek, diğer bir deyiş ile Deniz Faktoring için rekabet veya diğer avantajları sağlamak veya işi almak/devam ettirmek adına kamu görevlisinin resmi görevlerini yerine getirmesini etkilemek amacı ile herhangi bir mali veya diğer kar / avantaj sağlamak veya sağlamayı vaat etmek.
• Taraflar, kendileri veya üçüncü şahıslar için, para, mücevherat, diğer menkul kıymetler veya mülkiyet hakları şeklinde;
      - Kar elde edemez veya bu karı belli bir tarafa yasadışı bir şekilde sunmak amacıyla görevi kötüye kullanamaz, görevin kötüye kullanılmasına aracılık edemez.
      - Rüşvet teklif edemez, veremez, vaat edemez, isteyemez, kabul edemez ve bulunulan konum nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan her türlü yetkiyi kötüye kullanamaz. Unvanın diğer yasa dışı kullanımlarına ilişkin faaliyetler gerçekleştiremez.
      - Deniz Faktoring nam ve hesabına yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremez.