KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ İŞLEME HAKKINDA

AÇIK RIZA FORMU

İŞBU AÇIK RIZA FORMUNU İMZALAMAMA HAKKINIZ VARDIR. BU DURUMDA, ŞİRKETİMİZ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİNDE YER ALAN ESASLAR ÇERÇEVESİNDE VE 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) İHLAL ETMEDİĞİ SÜRECE FAKTORİNG HİZMETLERİNİ TARAFINIZA SINIRLI OLARAK SAĞLAYABİLECEKTİR. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ VE AYDINLATMA METNİNE https://www.denizfaktoring.com/Sayfalar/114/Deniz-Faktoring/Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu.aspx LİNKİNDEN DE ULAŞABİLİRSİNİZ.

Yapılan aydınlatma çerçevesinde Verilerimin paylaşılmasını ve işlenmesini aşağıda belirtilen koşullarda kabul ediyorum.

Şirketinize iletmiş olduğum veya Şirketinizin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği Kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntülerim, risk yönetimi bilgim, finansal, görsel ve işitsel kayıtların, demografik bilgilerim, meslek, eğitim seviyem ve gelir seviyesi bilgilerim başta olmak üzere, hukuki veri, biyometrik fotoğrafım dahil biyometrik veri, sağlık verim dahil her türlü kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilgim ve belgem bakımından (“Veri”);  

Şirketinizin dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, Şirketinizin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri, Şirketinizin Ana Hissedarı ve onun ana hissedarı dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileriyle, Şirketinizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve Kredi Kayıt Bürosu ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları, iş ortakları, tedarikçileri, dış hizmet kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, Europay INT.SA, Moneygram Grubu (Moneygram Payment Systems Inc. ve Moneygram Turkey Ödeme Sistemleri A.Ş.), Mastercard INT.INC., Visa INC., JCB CO. LTD., Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu 6493 Sayılı Kanunda ve ilgili sair mevzuatlarda yer alan kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, sistem işleticileri, elektronik para kuruluşları, ödeme hizmeti sağlayıcıları, bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Finansal Kurumlar Birliği (“FKB”), Kişisel Veriler Korunma Kurumu/Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”), MASAK, Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”), KOSGEB, Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”), Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”)  gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka/faktoring ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar; 6361 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat  hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızamın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkemelere, hukuk bürolarına, varlık yönetim şirketlerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine (hepsi birlikte “Taraflar”),

Faktoring hizmetleri, dış ticaret hizmetleri, kredi sağlama hizmetleri ile faktoring ve finans ürünlerinin sunulması, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması; denetimin yapılması ve sürdürülebilirliği ve sürekliliğine ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi;

6361 sayılı Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve Şirketin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve buna dayanak Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemin (“İYS Sistemi”) kullanılması;

Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;

Faktoring faaliyetlerine konu olan hizmetlere ve ürünlere yönelik iletişime geçilebilmesi, teklif sunulabilmesi, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin planlanması ve yapılması;

Akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi;

Şirketinizin tabi olduğu mevzuatlar uyarınca yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere meslek, gelir durumu, işlem yapma amacı şeklindeki bilgilerin kaydedilmesi; mobil uygulamada bulunulan lokasyona en yakın şubelerin bildirilmesi

İstihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik;

Şirketiniz sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi/planlanması, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi, denetlenmesi ve uygulanması;

Kalite standartları, güvenlik, dolandırıcılığın önlenmesi, ihtilafların çözümlenmesi, haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi;

Şirketiniz iş süreçlerinin ve iş faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarının planlanması, yürütülmesi ve güvenliğinin temini; destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası; müşteri memnuniyeti çalışmaları, müşteriye uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi, pazar araştırması yapılması, profilleme, segmentasyon, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, şikayet, itiraz, talep, öneri gibi bildirimlerin kayıt altında tutulması; sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;

Elektronik (SWIFT, internet / mobil uygulama/hizmetler, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, kiosklar, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;

Şirketinizin itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Şirketinizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi;

Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, Şirketinizin bulunduğu genel müdürlük binası ile ek hizmet birimlerinde, şubelerde kamera görüntülerinin ve fotoğrafların kaydedilmesi, T.C kimliklerinizde bulunan biyometrik fotoğrafınızın güvenlik ve kimlik tespiti amacıyla işlenmesi;

Elektronik (SWIFT, internet / mobil uygulama/hizmetler, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, kiosklar, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi için ses, biyometrik fotoğraf ve/veya görüntümün kaydedilmesi;

Destek hizmetleri ile yükümlülüklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi;

Şirketin ana hissedarı ve onun ana hissedarı ile bunların yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;

İnternet erişiminin kullanılması durumunda logların tutulması;

Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizin planlanması ve yürütülmesi;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği, KOSGEB, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. , Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, TBB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması;

Daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,

Şirketinizin idari, hukuki yükümlüklerinin ve imzaladığımız ürün ve hizmet sözleşmeleri dahil tüm sözleşmelerimizin gereğinin yerine getirilmesi;

Açık bankacılık servislerinin sunulması;

Faktoring mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağım risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi; (risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler Bankacılık Düsenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir)ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları,

amaçlarıyla (“Amaçlar”) yapılacak  Veri açıklama ve aktarımına ve işlenmesine muvafakat eder; bu amaçlarla; Verilerimin, Şirketiniz ile hukuki ilişkimizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince, gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, gerek Şirketiniz gerekse Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, kioskları, internet şubesi, mobil kanalları, çağrı merkezi ve diğer telefon kanalları, internet siteleri, sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları, Şirketiniz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları kamu kurum ve kuruluşları ile bayi ve satış ofisleri, ticaret ve esnaf odaları gibi birlik ve dernekler aracılığıyla, güvenlik uygulamaları nedeniyle şube, bölge müdürlüğü ve genel müdürlüğün bulunduğu binalarımızda CCTV kamera görüntülerinin kaydedilmesi yöntemiyle, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi Şirketinizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti ve dış hizmet kuruluşları vasıtasıyla ve ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde benzeri kurum ve kuruluşların veri tabanları, muhabir/muhatap banka/faktoringler, müşteri görüşmeleri, SGK kayıtları, ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar yasal mevzuat sınırları içerisinde Şirketiniz ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonlarıyla (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin vb.) medya, sosyal medya, kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj ve SWIFT gibi uluslararası para transferi aracılığı ile, Şirketinize yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse Şirketiniz tarafından anonim hale getirilmesine izin veriyorum.

Verilerimin; Şirketinizin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve Ana Hissedarı ve onun ana hissedarı dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçilerine aktarılabileceğini ve bunlar tarafından ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları, Ana Hissedarınız ve/veya onun ana hissedarı nezdindeki merkezi bilgi sisteminde muhafaza edilmesine ve işlenmesine, ve ayrıca Şirketinizden almakta olduğum her türlü faktoring hizmetine; yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları, dış ticaret işlemleri, bankalar aracılığı ile ve/veya swift sisteminin kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek işlemler ve bu işlemler ile bağlı işlemler için gerekli olan Verilerimin uluslararası ya da yurtiçinde yerleşik banka/faktoringler ve finansal kuruluşlar dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarımına ve bu amaçla Verilerimin işlenmesine;  muvafakat ediyorum.

ABD ve/veya AB menşeli gerçek ya da tüzel kişi olmam halinde veya ABD ve/veya AB piyasalarında işlem yapmakta veya ABD ve/veya AB vergi yasalarına tabi olmam durumunda veya sair kanuni gereklilikler nedeniyle hesap numarası, kimlik bilgileri, adres, iştigal konusu dahil her türlü hesap, işlem ve Verilerimin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dodd Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ve FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ve Avrupa Birliğinde (AB) EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ve CRS (Common Reporting Standard) yasaları ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S Internal Revenue Service (IRS), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) ve/veya ilgili tüm diğer ABD ve/veya AB kurum ve kuruluşlarına aktarımına ve bu amaçla verilerimin işlenmesine izin veriyorum.

Üçüncü kişilerden edindiğim Verileri, başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve KVKK olmak üzere kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin hukuka uygun olarak elde ettiğimi ve tarafınıza aktarmaya yetkili olduğumu, bu açık rıza formunda yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Şirketinizin  genel müdürlüğünün bulunduğu binalarda, şubelerinde, Bölge Müdürlüklerinde,  kamera görüntülerinin kaydedilmesi yahut TC kimlik belgemdeki biyometrik fotoğrafımın işlenmesi yöntemiyle elde edilen  biyometrik verilerimin güvenlik uygulamaları nedeniyle yahut bana uygun fırsat ve kampanyalar geliştirilmesi için işlenmesine muvafakat ediyorum.

İşbu Açık Rıza Formu’nda ayrıca anlamları açıklanmamış kavramlar 6698 no’lu Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilmiş olan anlamları haiz olacaktır.

TARİH

MÜŞTERİ AD-SOYAD

İMZA

                        Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum